BG | EN

Писмена разработка

Най-честата форма на представяне на резултатите от историческо изследване е писмената разработка. За да преминете от необозримите купища материали и да стигнете до една подредена разработка, първата стъпка е структурирането.

Структурата по правило се състои от увод, основна част, заключение и приложение.

Увод

В увода е необходимо да назовете темата, да формулирате въпросите, целта и акцента на работата, да информирате за източниците и изследователските методи, на които се базирате, да оставите открити проблемите, свързани с вашия проект. Особено успешен е увод, събуждащ интереса на читателя чрез цитат, с който го въвеждате в темата и е свързан с въпросите на вашето изследване.

Основна част

В основната част представяте съдържанието на вашето изследване. Възможни са два типа структуриране – хронологично и систематично (тематично). При хронологичното структуриране не е достатъчно да назовавате само години като заглавия на отделни части, по-скоро събитията трябва да се степенуват по тяхната важност. При систематичното структуриране трябва да се ориентирате към съдържателни аспекти. Докато хронологичното структуриране поставя на преден план развитието във времето, то систематичното подчертава определени тематични акценти, чиято хронология може да остане на заден план.

Заключение

В заключението трябва да се обобщят най-важните резултати и да се подчертае новото, което сте открили. Заслужава си да се върнете към въпросите, които сте повдигнали в увода. Освен това в заключението може да се отрази кои проблеми са останали открити, в каква посока би могло да се изследва още, за да се намери отговор на тези или други въпроси – какво е значението на локалната история в контекста на регионалната, какво е значението й за настоящето и накрая какво е било изненадващо по време на изследването.

Приложение

В приложението трябва да посочите източника на представените от вас информации. То може да съдържа:

Приложението може да съдържа и важни документи, ако за тях не е имало място в основната част: таблици, диаграми, изображения, транскрипция на интервюта, копия на особено важни документи. Ако направите това, не забравяйте в основната част да препращате към съответния документ в приложението.