BG | EN

Стъпки към успеха

 

1. Темата на Вашата разработка да отговаря на конкурсната тема.
2. Формулираната от Вас тема да съответства на съдържанието на конкурсната работа.
3. Съдържанието да не излиза от темата.
4. Формата на работата да отговаря на изискването за изследователска разработка.
5. Разработката Ви трябва да е извършена самостоятелно.
6. Не включвайте чужди авторски текстове, без да сте упоменали това.
7. Да няма съществени грешки и пропуски в изложението.
8. Помощта от страна на научен ръководител или други специалисти-консултанти не означава подмяна на автора.
9. Разработката да съдържа информация за неизвестни или малко познати факти и събития, както и мнения и оценки за тях.
10. Фактите да са документирани в достатъчна степен.
11. Да се ползват по възможност различни източници на информация: писмени извори (архиви, периодичен печат от епохата), интервюта с очевидци, снимки и др.
12. Изследването да е проведено обмислено и последователно.
13. Въпросите, на които търсите отговор, да са удачно подбрани.
14. Изворите, които сте открили, да бъдат подложени на критичен анализ.
15. Не просто излагайте фактите, които сте открили, а и ги съпоставяйте.
16. В случай, че попаднете на източници, които съдържат противоречива информация, опитайте се да откриете причините за това или направете предположения.
17. Проблемът, който е обект на Вашето изследване, трябва да бъде разкрит многостранно.
18. Структурирайте Вашата работа убедително. Обичайните елементи са: увод, изложение, заключение.
19. Наличието на справочен апарат също е част от структурата на изследователската разработка.
20. Приложете илюстративен материал: фотоси, факсимилета, копия от архивни и други документи, които сте открили. Не прилагайте оригинали!
21. Приложете пълните текстове на проведените интервюта, или онези части от тях, които съдържат важна информация, подкрепяща Вашата теза.
22. Езикът и стилът на изложението да са грамотни, коректни и съответстващи на този тип исторически текст.
23. Формулирайте точно изводи и заключения.
24. Това не означава, че не бихте могли да проявите оригиналност в изложението.
25. Не подценявайте формалните качества на разработката. Въпреки, че накрая времето не достига, постарайте се Вашата работа да е прегледна, добре оформена, с подходящи илюстрации.