Втори национален исторически конкурс

“Дарители и дарителство: благотворителност, съзидание, напредък” 2001-2002 г.

Вторият национален исторически конкурс е естествено продължение на организирания през 1999 година Национален исторически конкурс за ученици от 8 до 12 клас. Той се проведе с подкрепата на фондация ”Кьорбер”, фондация “Отворено общество”-София, “Ксерокс България” ЕООД, НДФ “13 века България”, фондация “SinemaxX” и със съдействието на Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Държавна агенция “Главно управление на архивите”, Департамент за информация и усъвършенстване на учители-София, Национален политехнически музей и Център “Отворено образование”.

Конкурсната тема “Дарители и дарителство: благотворителност, съзидание, напредък” даде възможност за издирвателска и изследователска работа във всички краища на страната. За популяризирането на конкурса допринесоха експертите по история в Регионалните инспекторати на МОН, музеи активно работещи с ученици, регионалните архиви, както и публикациите във вестник “АзБуки”, “Учителско дело” и предаването “Само за ученици ли…” по Канал 1 на БНТ.

В периода април-юни 2001 г. бяха проведени дванадесет консултативни семинара за ученици и научни ръководители в различни градове от страната, целящи разясняване на новата тема, условията за участие и методическите изисквания към разработките.

Изпратените конкурсни работи от цялата страна 146 на брой могат да бъдат класифицирани в следните тематични области: дарителство в полза на:

 • Книжовно дело, библиотеки
 • Църкви, манастири, храмове
 • Музеи
 • Читалища
 • Училища, образование
 • Здравеопазване
 • Социално слаби
 • Населени места
 • Култура
 • Паметници, чешми
 • Дарителски комитети, сдружения и фондове
 • Личности на дарители

115 от постъпилите разработки са изготвени с научен ръководител, в болшинството от случаите това са учители по история, а останалите 31 са самостоятелно подготвени. В конкурса участваха 249 ученика – 201 девойки и 48 младежи на възраст от 14 до 18 години.

Обекти на изследване са най-често:

 • Личността и ролята на дарителя, както и неговото социално положение, професия и възгледи;
 • Многообразие на формите на дарение;
 • Обекти на дарителството;
 • Лични и обществени мотиви, дарителството като морален акт;
 • Дарителството като фактор на развитието и прогреса.

Номинираните 25 разработки бяха допуснати до Национална защита, която се проведе на 6 април 2002 г. в София, след което бяха излъчени 15 победители.

С оглед на това, че официалният награден фонд е строго регламентиран, а не малка част от конкурсните работи бяха на изключително високо ниво, се постарахме да осигурим допълнителни награди за други участници осигурени от Министерство на културата СБУ, ИК “Анубис”, фондация “Отворено общество” – София, Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, книгоиздателска къща “Труд”, Исторически факултет на СУ, Национален политехнически музей, Държавна агенция “Главно управление на архивите”, Музей “Земята и хората”, Национален исторически музей, Свети синод на Българската православна църква.

Официалната церемония по награждаването на победителите се проведе на 8 юни в Националния исторически музей, Бояна. Наградите бяха връчени от госпожа Камелия Касабова, заместник председател на Народното събрание на Република България. Въпреки, че темата бе оценена от специалисти като не лека и специфична, качеството на постъпилите конкурсни разработки по преценка на журито е по-високо в сравнение с това на първия конкурс. Това означава, че същността на конкурса е осмислена и разбрана от участниците. Резултатите от проведената анкета с допуснатите до Национална защита ни дават повод за размисъл в следната насока:

 • Основен източник на информация за конкурса са учители/научни ръководители;
 • Равнопоставени като мотив за участие са интереса към историята най-общо и привлекателността на конкурсната тема;
 • Най-голяма трудност участниците са срещнали при обработката на материалите, а на второ място поставят работата с архиви и техническото оформяне на работата;
 • Най-голяма помощ по време на изследователската работа са оказали научните ръководители, следвани от специалисти в архив;
 • Като цяло учениците оценяват положително участието си в конкурса, най-вече за това, че са се научили да правят историческо изследване, както и интересни неща за миналото на своя роден край. На трето място поставят придобитите умения за работа в музей и архив, а нашите наблюдения показват, че най-често използваните извори са писмени (архивни документи, материали от преса), интервюта със съвременници, снимки, статистически данни.

От 1 септември 2001 г. под ръководството на фондация “Кьорбер” четиринадесет организации от различни европейски страни – сред тях и фондация “Ценности” – се обединиха в международна мрежа ЕUSTORY. Всички те провеждат независими исторически конкурси и общата им цел е “разоръжаването” на историята, толерантност и разбирателство в Европа.

Съпътстващата образователна програма, както и целите на конкурса го отличават от провежданите до този момент. Той не само дава възможност за изява на млади хора с интереси в областта на историята, като не бихме искали те да я възприемат в традиционния смисъл. Целта е самостоятелна личност, която критично изследва историята, използвайки различни начини.

Традиционните обекти на историографията са: войни, победи, поражения; социални, културни и икономически конфликти. Ние търсим нови теми, които не ни конфронтират, а по-скоро биха ни обединили с нашите съседи и останалите европейски страни в процеса на евроинтеграция.

География на конкурса | Наградените