Развитие на човешките ресурси

Проект “Развитие на човешките ресурси”

Социалната политика на Фондация „Ценности“ е обвързана с разбирането, че основния и най-ценен ресурс на всяка организация – са нейните служители. Поради тази причина и с цел повишаване на своите възможности да работи по обществено значими и социално чувствителни въпроси, Фондация „Ценности“ кандидатства и спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.: "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места" на ЕС.

Цели се запазването на работните места за 12 месеца на минимум 6 от наетите лица, след приключване на дейностите по проекта, осигуряване на подходяща работна среда, чрез закупуване на оборудване, необходимо за успешното изпълнение на професионалните задължения и извършване на обучения. Резултатите от изпълнението на проекта включват разкриването на 12 бр. нови работни места и тяхното ресурсно обезпечаване ще доведе до създаване на трайна заетост, повишаване на ефективността на Фондацията и поддържането на стабилна структура. В новите разкрити работни места са назназначени 6 безработни младежи до 29 г., 1 бр. безработно или неактивно лице над 54 г. и 5 бр. безработни и неактивни лица между 30 и 54 г. Сред цлелите на проекта е достигането на по-висока и по-качествена заетост; намаляване на бедността и насърчаване на социалното включванe; модернизиране на публичните политики.

В проекта са заложени дейности за oбучение на всички от новоназначените лица за придобиване на познания по "Общуване на чужди езици" – с изучаване на английски език и обучение по "Дигитална компетентност" – с изучаване на компютърна програма, необходими за дейността на Фондацията.

След приключване на проекта, Фондация „Ценности“ ще осигури работни места на част от служителите, с което ще разшири капацитета си и ще продължи дейността си в насока подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места.

Координатор на проекта:

Кристияна Христова, email: kristianadhristova@gmail.com